General Manager: Mr. Tong Jian An


Sales Director: Mr. Zhu Zhongliang


Sales Manager: Mr. Liu Jianying  Mr. Peng Xuange  Mr. Yang Lihong